Cash flow kimutatás

40 % KEDVEZMÉNY! REGISZTRÁLJ ÉS SZEREZD MEG A SZIGMA NEO ONLINE BESZÁMOLÓKÉSZÍTŐT MOST SZUPER ÁRON, VALAMIINT A MEGRENDELÉS MELLÉ JÁRÓ AJÁNDÉK SZÁMVITELI SZABÁLYZATOKAT! *

*Minden megrendelés mellé elküldjük az aktuális számviteli szabályzatokat ajándékba.

 • Számviteli Politika
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Eszközök és források értékelési szabályzata
 • Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata
 • Önköltségszámítási szabályzat
 • Számlarend
 • Számlatükör

Cash flow kimutatás

A 2019. január elsejétől hatályos számviteli törvény 7. számú mellékletében található Cash flow- kimutatás szerkezeti tagolása megváltozott. A változás oka az elkészítés során alkalmazott szakmai feladatok egyértelműbbé tétele, ami hozzájárul ahhoz, hogy a törvény gyakorlatban való alkalmazása egyértelműbbé vált. Ezen kívül a Cash flow- kimutatás új tagolása pontosabban be tudja mutatni a pénzmozgások jogcímeit.

Amennyiben a 2018-as üzleti évről készítendő éves beszámolóban már az új tagolás szerint szeretnék a Cash flow-kimutatást elkészíteni, figyeljenek arra, hogy az előző évi adatok tartalma az új tagolás miatt átdolgozásra szorul.

Tájékoztatjuk, hogy a Szigma Neo szoftverben mind a 2021-es, mind a 2022-es tagolás szerinti Cash flow kimutatás elérhető!

 

Cash flow kimutatás elkészítése

Cash flow kimutatás jelentése: megmutatja a tulajdonosoknak, hogy hol képződik a pénz és látni lehet a forráshiányos időszakot is, így előre megtervezhető a pénzforgalom, ami az üzleti tervezés elengedhetetlen része.

Az éves beszámolót készítő vállalkozónál a kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell a cash flow-kimutatást is, legalább az Szt. 7. számú melléklete szerinti tagolásban.

 • A cash flow-kimutatásban a vállalkozó – választásának függvényében – a tervezett és a tényadatokat, illetve az előző és a tárgyév adatait köteles feltüntetni.
 • Nagyon fontos, hogy a cash flow-kimutatás elkészítéséhez nem elegendőek a beszámoló mérleg és az eredménykimutatásának adatai, azokból közvetlenül nem lehet elkészíteni. Abból kell kiindulni, hogy a cash flow-kimutatás fő sorai az elnevezéseknek megfelelő pénzeszközváltozásokat tartalmazzák.
 • Ehhez olyan korrekciós tételeket kell alkalmazni, amelyek segítségével a halmozódások kiszűrhetők.

Így például, ha valamely tétel a befektetési cash flow-ba tartozik (mint a kapott osztalék, a tárgyi eszközök eladásának bevétele), akkor azt a tételt a működési cash flow nem tartalmazhatja, az eredményre gyakorolt hatását ki kell szűrni, ha pénzügyi rendezése is megtörtént. A véglegesen kapott pénzeszköz a finanszírozási cash flow-ba tartozik, és így annak időbelileg elhatárolt összegét a működési cash flow passzív időbeli elhatárolások változása nem tartalmazhatja.

A kimutatás összeállítása során az adatok azonban mutatnak összefüggéseket a kapcsolódó beszámoló tételeivel. Ezért a korrekciós tételeket úgy kell alkalmazni, hogy a Pénzeszközök változása sorba kerülő összeg, ha a cash flow-kimutatás az előző évi és a tárgyévi adatokat tartalmazza, megegyezzen a mérleg B./IV. Pénzeszközök sora nyitó és záró értékadata különbözetével.

A beszámoló cash flow-kimutatása adatainak elemzése elsősorban a pénzügyi helyzet és annak változása megítéléséhez nyújt segítséget.

A cash flow-kimutatás részei

A római számmal jelzett három fő rész összesítő és részletező adatai és azok alakulása és egymáshoz mért viszonyuk is alkalmas a működés, a befektetés, a finanszírozás pénzeszközeire ható tényezők elemzésére, az elemzés alapján következtetések levonására.

A három fő rész:

 • Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás
 • Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás
 • Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás

Megmutatja a veszteséges tevékenységet!

Például az is lehetséges, hogy a IV. Pénzeszközök változása sorban nincs adat (pontosabban az nulla), ugyanakkor a működési cash flow szerinti pénzeszközváltozás negatív, a befektetési tevékenységből vagy a pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás pedig pozitív előjellel szerepel. Ez arra is utalhat, hogy a befektetett eszközök eladásából vagy éppen hitelek felvételéből származó pénzeszköz finanszírozza a vállalkozási tevékenységet adott időszakban.

Amennyiben ez tartósan (több beszámolási időszakon keresztül) fennáll, akkor jelzi annak valószínűségét, hogy a gazdálkodó veszteséges lesz vagy már most is az, tárgyi eszközei elavulnak, és nincs meg a pótlásukhoz szükséges források, a hitelek, kölcsönök kamatai tovább rontják az eredményt stb.

Cash flow-kimutatás elemzése

beszámoló adatainak elemzése mellett a cash flow-kimutatás is fontos információforrás a vállalkozás vezetősége számára. Ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a pénzügyi helyzet elemzéséhez akkor ad jól hasznosítható adatokat a cash flow-kimutatás, ha azt nem csak a beszámoló kiegészítő mellékletéhez készítik el, de évközben is, legalább negyedévenként.

 

Tipp! A Cash flow olyan fogalom, amivel érdemes megismerkedni, akkor is, ha a számvitel távol áll tőlünk. Készítsünk cash flow táblázatot rendszeresen. A helyesen vezetett kimutatás segít időzíteni a kifizetéseket, tervezni a forgótőkéből finanszírozandó beruházásokat, hiszen informál az aktuális pénzügyi helyzetről. Minden vállalkozás részére nagyon hasznos függetlenül attól, hogy már működő vagy most induló üzleti tevékenységre készítjük el. Induló vállalkozás esetében segít lekövetni, hogy az induló forgótőke mennyi időre lesz elegendő, információt szolgáltat arról, hogy mennyi időn belül kell elérnünk, hogy a bevételeink meghaladják a kiadásainkat vagyis egy további pénzügyi terv alapjául is szolgálhat.

 

Általánosságban értelmezhetjük a cash flow-t úgy, mint egy kimutatás, amely bemutatja a pénzforrások képződésének és felhasználásnak folyamatát egy meghatározott időszak alatt. A kimutatás vizsgálható úgy is, hogy a bevételek és kiadások különbségét hasonlítjuk össze különböző időszakokban, így a pénzeszközök állományváltozása áll a középpontban.

Az éves beszámoló részeként a számviteli törvény (többször módosított 2000. évi C. törvény) előírja a cash flow kimutatás készítését és közzétételét, így ebből a célból minden, az előbbiekben jelzett beszámoló készítésére kötelezett vállalkozás legalább évente egy alkalommal készít egy cash flow kimutatást.

Szigma Neo programban az éves beszámolót készítő vállalkozások részére a számviteli törvény 7. számú mellékletének megfelelő részletezésű kimutatás készíthető, melyben az előző és a tárgy időszaki adatok összehasonlítása is megtörténik.

Szigma Neo programban elkészíthető többek között az egyszerűsített beszámoló részét képező „A” és „B” típusú mérleg és „összköltség eljárású” és „forgalmi költség eljárású” eredménykimutatás valamint a kiegészítő melléklet is.

A Szigma Neo számos egyéb funkcióval rendelkezik, ismerje meg szoftverünket!

Cash flow kimutatás minta

Az alábbi minta alapján az adatok kitöltésével egyszerűen elkészíthetők az éves beszámolóhoz 2023-ban is kötelezően beadandó cash flow kimutatások. Töltse le mintadokumentumainkat!

 

Cash flow kimutatás MINTA