Éves beszámoló

Éves beszámoló

Az éves beszámoló egy, az üzleti év könyveinek zárását követően készített kimutatás a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Készítésére a számviteli törvény kötelezi a hatálya alá tartozó gazdálkodókat azzal, hogy a beszámolót az e törvényben meghatározott könyvvezetéssel kell alátámasztani és magyar nyelven kell összeállítani.

A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

További információkat kell a kiegészítő mellékletben megadni, amennyiben e törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához.

A törvény előírásaitól csak abban a kivételes esetben lehet – a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett – eltérni, ha az adott körülmények mellett a számviteli törvény valamely rendelkezésének alkalmazása nem biztosítja a megbízható és valós összképet. Minden ilyen eltérést közölni kell a kiegészítő mellékletben, bemutatva annak indokait, valamint az eszközökre-forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatását is.

A törvény előírásaitól való – kivételes esetekre vonatkozó – eltérés nem eredményezheti azt, hogy a bemutatott összkép ellentétes az Európai Közösség e jogterületre vonatkozó irányelveiben foglaltakkal, illetve nem lehet olyan számviteli eljárás eredménye, amelynek alkalmazása nincs összhangban azokkal.

Fontos, hogy az éves beszámoló nem az egyetlen, hanem egyik lehetséges formája a gazdálkodó tárgyalt kimutatásának. A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ, amely lehet

Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

  • a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
  • az éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot,
  • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

A fenti határértékek – illetve közülük bármelyik kettő egyidejű – túllépése esetében éves beszámolót köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó.

Éves beszámolót kell készítenie az anyavállalatnak, és minden olyan gazdálkodó egységnek, akinek az éves árbevétele és a mérlegfőösszege, valamint létszám adata a számviteli törvényben meghatározott határértékeket meghaladja. Az éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása részletesebb – az abc betűivel és a római számokkal jelzett összesítő sorokon túlmenően, arab számokkal megjelölt részletező sorokat is tartalmaz - , mint egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának a sorai.

A Szigma Neo programban elkészíthető többek között az éves beszámoló részét képező „A” és „B” típusú mérleg és „összköltség eljárású” és „forgalmi költség eljárású” eredménykimutatás valamint a kiegészítő melléklet a hozzá tartozó cash flow kimutatás is.

 

Éves beszámoló A típusú mérleg MINTA

Éves beszámoló összköltséges eredménykimutatás MINTA